17. 11. 2020

“Photographs for Illustration Purposes Only” project coming soon!

Photographs for Illustration Purposes Only

The project entitled Photographs for Illustration Purposes Only addresses numerous aspects of patterns, canons and formulas in different fields of visual culture and wider public sphere. It will be presented in the form of a newspaper which is conceived on the initiative of photographer and artist Jaka Babnik but it is a collective endeavour of interdisciplinary group of creators and experts.

The project Photographs for Illustration Purposes Only is aimed at profound contemplations and reservations on verified patterns and equations that have been omnipresent in different fields of cultural industries and everyday life. The focal point of the artistic research is to detect and expose principles of communication and creating narratives in various fields of arts and culture. These principles enable creators, users and consumers of cultural properties to identify, in line with their expectations, with delivered massages which are designed to prompt precisely defined semantic or emotional stimuli. In the disciplines of arts such as music,poetry, painting or visual communication these patterns help to evoke particular and predictable feelings  such as melancholy, happiness, anger, fear, concern, empathy, longing or lust. In a similar way these patterns and equations also appear in a wider social and cultural context as well as in everyday life of a man. These indispensable tools – patterns, templates or equations – are part of generally accepted and wide spread techniques which, in years and centuries of consistent and continuous use, became archetypes and academicism.

Through the dialogue of images and articles the newspaper will present a wider spectre of the so called “formulaicity” or “equation” phenomenon in the fields of art, visual culture and wider public sphere.

More information coming soon!

 

Fotografija je simbolična

Projekt z naslovom Fotografija je simbolična naslavlja številne vidike vzpostavljenih vzorcev, kanonov in formul na različnih področjih vizualne kulture in širše družbene sfere. Predstavljen bo v obliki časopisa, ki je nastal na iniciativo fotografa in umetnika Jake Babnika, a je kolektivno delo interdisciplinarne skupine ustvarjalcev in strokovnjakov.

Projekt Fotografija je simbolična se posveča premislekom in pomislekom o preverjenih vzorcih, ki se neizbežno pojavljajo na različnih področjih kulturnih industrij in vsakdanjega življenja. Osrednje točke umetniške raziskave so primeri komuniciranja in ustvarjanja pripovedi na različnih področjih kulture in umetnosti, ki omogočajo ustvarjalcem, uporabnikom in potrošnikom kulturnih dobrin, da se v skladu s svojimi pričakovanji kar se da močno poistovetijo s podanimi sporočili, oziroma da ta sporočila vzbudijo točno določene pomenske ali čustvene dražljaje. Na področjih kot so glasba, poezija, slikarstvo ali vizualne komunikacije ti vzorci pomagajo vzbuditi predvidljiva občutja kot so otožnost, veselje, jezo, strah, zaskrbljenost, sočutje, hrepenenje ali poželenje. Na podoben način se vzorci in enačbe pojavljajo tudi v širši družbeni sferi in vsakdanjem življenju posameznika. Ta nepogrešljiva orodja, vzorci, šablone ali enačbe, pa so del splošno sprejetih in razširjenih tehnik, ki so v letih in stoletjih dosledne in kontinuirane rabe postale arhetipi in akademizmi.

Časopis bo skozi izmenjavo podob in člankov predstavil širši spekter fenomena t.i. „vzorčnosti“ oziroma „enačbenosti“ na področjih umetnosti, vizualne kulture in širše družbene sfere.

Več informacij kmalu!